Laden Evenementen

Inleider: Dr. Kees van Vliet, priester van het bisdom Rotterdam
Datum en tijdstip: Donderdag 8 februari 2024, 15.00 uur – 16.15 uur
Doelgroep: Pastorale beroepskrachten
Doel: Mensen helpen om met en over God te spreken in onze tijd

Tot de corebusiness van priesters, diakens, pastoraal werkers (m/v), dominees, geestelijk verzorgers, catecheten en anderen behoort het spreken over God. Door allerlei organisatori­sche drukte komen zij daar vaak te weinig aan toe. Maar ook maatschappelijke en culturele redenen maken het moeilijk. In West-Europese landen met veel moslims, hindoes en aan­hangers van andere religies wordt vaak gezegd, dat het niet uitmaakt hoe je over God, Allah, Shiva of hoe dan ook denkt. “Als je maar een goed mens bent”, wordt dan geopperd. Som­mige politici beweren weer, dat religie achter de voordeur thuis hoort en bepaalde “den­kers” stellen, dat God ons bevattingsvermogen overstijgt en je er dus het beste maar over kunt zwijgen.

Hoe hierop als christenen, als katholieken te reageren? Hoe kunnen wij in ons ambtelijke en persoonlijke spreken recht doen aan de Drie-ene God en eveneens aan de mensen met wie je in gesprek bent? Natuurlijk is het allereerst van belang dat je zelf ook spreekt met God, dus dat je een persoonlijk gebedsleven hebt. Bovendien is het belangrijk dat je je inleeft in je gesprekspartner en dus aansluit bij zijn of haar belevingswereld. Maar dat is niet voldoende. Immers: hoe ziet de joods-christelijke Openbaringstraditie, die haar weerslag heeft gekregen in het Oude en het Nieuwe Testament, God? Welke inzichten over God als de Drie-ene zijn er in de kerkelijke en de theologische tradities gewonnen? De Openbaring in en ervaringen van Abraham, Mozes met haar hoogtepunt in Jezus Christus zijn fundamenteel. De betref­fende Bijbelverhalen zijn verfrissend. De dogma-historische ontwikkeling in de eerste eeu­wen (vgl. de vroege concilies) zijn verhelderend en normerend, de huidige theologische in­zichten (vgl. mystagogisch spreken, negatieve theologie, metaforen e.d.) zijn behulpzaam.

Na het refe­raat van inleider Kees van Vliet (circa 45 minuten) is er ruimte voor vragen en reacties. Vragen kunnen vooraf per mail worden aangereikt (cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl) of tijdens het webinar worden gesteld.

Over de inleider: Kees van Vliet (1955) is priester van het Bisdom Rotterdam, promoveerde in D-Tübingen bij o.a. Walter Kasper, was 24 jaar docent aan de Fontyshogeschool voor Theolo­gie, is sinds 2000 docent aan het Priesterseminarie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en is halftime pastoor-teamlid van de parochies in Wassenaar en omgeving.

U kunt zich aanmelden voor het webinar via deze link.

Deel dit bericht, kies je platform!