Voor het tijdschrift Communio schreef Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het CPS, onlangs een artikel over de rol van de heilige Geest in het proces van parochievernieuwing. Specifiek gaat dit artikel over de toerusting met de kracht van de heilige Geest als één van de drie belangrijke sleutels van parochievernieuwing (naast het prioriteit geven aan evangelisatie en het toepassen van goede leiderschapsprincipes).

Onder parochievernieuwing verstaan we: “Onder leiding van Gods Geest, doelbewust de cultuur van de parochie zo veranderen, dat zij beter beantwoordt aan haar missie: leerlingen maken van Jezus Christus”.

In de inleiding van dit artikel wordt de achtergrond geschetst van deze missie van de parochie, daarna volgt een korte uitleg over de drie sleutels, waarna ten slotte ingegaan wordt op de sleutel ‘toerusting met de kracht van de heilige Geest.’

Aan het einde van het artikel worden enkele conclusies getrokken in relatie tot de parochiepraktijk in Nederland.

Het artikel kun je hier digitaal lezen of via de website van Academia.

Reacties en opmerkingen zijn welkom via mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl