Hieronder vindt u informatie over mogelijk vervolgaanbod over parochievernieuwing. Dit vervolgaanbod is samengesteld n.a.v. een Impulsdag over Parochievernieuwing op zaterdag 4 november jl. in Utrecht. Op deze dag werden drie workshops aangeboden. Aan diegenen, die serieuze belangstelling hebben voor hetgeen aangeboden wordt, en bijvoorbeeld graag een oriënterend gesprek zouden wensen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen.

 1. Begeleiding parochies ter plaatse (n.a.v. boek Rebuilt)
Dit is een begeleidingstraject voor parochies, waarbij de leidinggevenden of leidinggevende teams gedurende minimaal twee jaar ondersteund en gecoacht worden door twee trainers: één trainer van xpand en één ervaringsdeskundige die in zijn parochie werkt aan de hand van het boek Rebuilt. Deze begeleiding kent verschillende fasen:

1) De eerste stap betreft een kennismaking met het traject van parochievernieuwing, zodat alle betrokkenen een goede inschatting kunnen maken over de haalbaarheid en de tijds- en kosteninvestering. Afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingscontract.
2) De samenstelling en vorming van het team dat het project gaat trekken vormt de belangrijke eerste fase van het project. Het matchen van karakters, competenties én geestelijke rijpheid maken een essentieel onderdeel uit van een uitgebalanceerd team.
3) Vervolgens wordt een liefst 2-wekelijks vergaderschema vastgesteld met een jaarplanning.
4) Het team verdiept zich grondig in het beschikbare materiaal. Vervolgens stelt zij haar missie, visie en strategie vast.
5) Daarna worden de eerste concrete doelen c.q. projecten geformuleerd. Deelprojecten kunnen worden uitgewerkt in subteams.
6) Met enige regelmaat vinden evaluatiemomenten plaats om vast te stellen welke doelen zijn gehaald, welke knelpunten zich voordoen, of de prioritering van doelstellingen klopt, hoe het team functioneert. Coaching en advisering van de teamleider(s) is onderdeel van de procesbegeleiding.

Meer informatie? Maarten Jansen, pastoraal werker Lucaskerk Den Bosch, tel: 06-14112198, m.jansen.rosmalen@ziggo.nl

2. Traject met Nederland Zoekt voor (pastorale) teams
De Nederland Zoekt leergemeenschap helpt teams in hun leerproces. Gedurende twee jaar wordt het volgende aangeboden: Vier seminars voor jouw team van 3 tot 6 mensen. Tweewekelijks coaching voor de teamleider. De Nederland Zoekt leergemeenschap biedt handvatten voor leiderschap, teamopbouw en toerusting van medewerkers bij initiatieven binnen de parochie, zoals jongerenwerk of gezinswerk. Naast vier seminars bieden we coaching aan om je hierin bij te staan. Tijdens elk seminar maakt ieder team een plan voor de eigen situatie.

De hoofdthema’s van de leergemeenschap zijn:
1. Het hart van navolging: Persoonlijk en gezamenlijk groeien in de navolging van Christus: Over luisteren naar God en het creëren van een lerende cultuur in de parochie.
2. Missionaire presentie: Over het uitwerken van de missie van de parochie of ander initiatief, en hoe deze missie als ‘familie’ gestalte te geven.
3. Een groeiende cultuur: Over leiding geven aan een team en een missiegemeenschap in de parochie waar mensen hun roeping en plek vinden.
4. Beweging: Over het integreren van bovenstaande in de cultuur van de parochie en de ondersteuning die daarbij nodig is.

De interkerkelijke organisatie Nederland Zoekt werkt al zeven jaar in Nederland met dergelijke leergemeenschappen in de protestantse kerken. Zie voor meer informatie: www.nederlandzoekt.nl  Er zijn plannen om in de nabije toekomst ook een katholieke leergemeenschap te starten.

Meer informatie? Neem contact op met Mirjam Spruit: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl 

3. Routeplanner voor de parochie van nu: Training voor diegenen die met de Alpha-cursus willen gaan werken.

De Alpha-cursus in katholieke setting is een prachtig instrument gebleken om mensen te helpen het geloof te ontdekken. Dit korte filmpje geeft een indruk van Alpha, met reacties van deelnemers en medewerkers aan Alpha.

Meer informatie? Ook over komende trainingsdagen voor begeleiders? Stuur een e-mail naar info@rk-alphacentrum.nl  en zie ook: www.rk-alphacentrum.nl